Program Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu na lata 2014-2019 powstał na podstawie:

 • diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli; 
 • analizy wyników sprawdzianów kompetencji;
 • wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 • wniosków zespołów przedmiotowych;
 • informacji o efektach pracy nauczycieli i ich oceny;
 • mocnych i słabych stron pracy szkoły wyłonionych w raportach ewaluacji wewnętrznej;
 • projektów potrzeb doposażenia placówki.

Szkoła Podstawowa nr 8 jest jednostką budżetową, prowadzoną przez Gminę Sosnowiec Jest sześcioletnią szkołą podstawową, realizującą zadania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami zgodnie z ustawą  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. , Statutem Szkoły, na podstawie aktu założycielskiego. Jest szkołą posiadającą certyfikat „Śląskiej Szkoły jakości”.

Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 7października 2009 r.w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324),    

MISJA SZKOŁY:

"Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka radością i wyzwoleniem własnej twórczości. Przywróćmy więc prawo pierwszeństwa takim wartościom jak: odczuwanie, przeżywanie, tworzenie, miłość"

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychować i edukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę i Europejczyka, człowieka aktywnego, kreatywnego i sprawnego psychicznie, potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie.

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające ucznia.

Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

 • byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;
 • umieli współżyć w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, w zjednoczonej Europie;
 • potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, posługiwać się technologią informacyjną;
 • byli gotowi do samodzielnego myślenia i podejmowania działań poprzez pracę w różnych organizacjach młodzieżowych i strukturach samorządowych.

Ich rodzice:

 • darzyli nas zaufaniem;
 • byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych;
 • aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;
 • brali czynny udział w życiu szkoły;
 • otrzymali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci;
 • otrzymali fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Pracownicy szkoły:

 • mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;
 • mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;
 • realizowali swe życiowe posłannictwo.

Szkoła:

 • cieszyła się zaufaniem w środowisku;
 • była nowocześnie administrowana;
 • była otwarta na proces integracyjny Europy, świata;
 • była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi.

WIZJA SZKOŁY:

Jeżeli misja zakończy się sukcesem to szkoła wyposaży ucznia w:

 • wiedzę dostosowaną do jego rozwoju i niezbędną do kontynuacji nauki w gimnazjum;
 • umiejętności korzystania z technologii informatycznej i posługiwanie się językiem obcym;
 • wiedzę i umiejętności stosowania wiedzy w praktyce;
 • umiejętności prezentowania postaw proekologicznych, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

Jeżeli misja zakończy się sukcesem to szkoła wychowa:

 • ucznia kulturalnego, pracowitego, tolerancyjnego, samodzielnego, wrażliwego.
 • młodego człowieka  odpowiedzialnego za siebie i innych.

Szkoła dążyć będzie do osiągnięcia modelowych cech absolwenta

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

Jest:

Pracowity, rzetelny, systematyczny, samodzielny, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych ludzi;

Umie:

Poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi;

Ma świadomość:

Odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią większej grupy i społeczności;

Potrafi:

Współtworzyć życie społeczne grupy do której należy, rozpoznać wartości;

Dostrzega:

Niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów.

Jest przygotowany do odpowiedzialnego kształtowania własnego życia i prawidłowych wyborów życiowych.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • Kształcenie uczniów i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne na kolejnym etapie edukacyjnym.W
 • yposażenie uczniów w umiejętności wykraczające poza ramowy plan nauczania, szczególnie w zakresie nauczania języków obcych i informatyki.
 • Zapewnienie atrakcyjnej i wartościowej oferty edukacyjnej umożliwiającej kształcenie i rozwijanie umiejętności i talentów każdego ucznia.
 • Wzbogacenie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie komputera w czasie różnych zajęć przedmiotowych.
 • Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju oraz samorealizacji.
 • Wzbogacanie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i historycznej, kształtowanie poczucia „bycia” Europejczykiem.
 • Kształtowanie społeczne pożądanych postaw i zachowań.
 • Rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów; dbałość o środowisko przyrodnicze.
 • Wyrabianie szacunku  do osób niepełnosprawnych.
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu uczniów, propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom.
 • Poszanowanie praw dziecka i ucznia.
 • Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami.
 • Współdziałanie wszystkich podmiotów szkoły. Doskonalenie współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami.
 • Promowanie szkoły, pozyskiwanie sojuszników, współdziałanie z mediami, prasą.
 • Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły.

Naszym wspólnym celem jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci miejsca, w którym:

 • będzie panować dobry "klimat wychowawczy"
 • dzieci zostaną otoczone fachową opieką;
 • zostaną stworzone warunki indywidualnego rozwoju każdego ucznia, uwzględniające jego specyficzne potrzeby oraz zdobywania przez nich nowych wiadomości i umiejętności.