Od września 2009 roku przez 1 godzinę tygodniowo w klasach I- III realizowany jest program własny „BAJKOWA PRZYGODA”.

Jest to program czytelniczo- poznawczy, który ma na celu:

  1. Rozbudzanie i rozwijanie w dziecku aktywności i dojrzałości czytelniczej.
  2. Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata.
  3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz teatralnych uczniów.
  4. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuka, bywania w bibliotece, teatrze oraz innych miejscach kultury.
  5. Kształtowanie osobowości, wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni.
  6. Branie udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.
  7. Stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości.
  8. Integrowanie zespołu klasowego.
  9. Trenowanie mowy, pamięci, myślenia i obserwacji poprzez ćwiczenia.
  10. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zdolności i  zachowań twórczych.

Treści zawarte w programie skupione są wokół następujących kręgów tematycznych:  spotkania z książką, w krainie bajek i baśni, w świecie poezji, czytam dziecięce czasopisma, teatralne zabawy.

Głównym źródłem wiedzy ucznia są jego osobiste doświadczenia zdobywane podczas poznawczej i twórczej aktywności. Dobór form i metod pracy oraz środków dydaktycznych cechuje na zajęciach duża różnorodność, tak, by dzieci mogły pracować kreatywnie, by rozwijały swoją twórczą aktywność. Większość zajęć jest przeprowadzona w formie pracy zespołowej lub pracy w grupach, realizacja niektórych zadań przyjmuje formę pracy indywidualnej dziecka.

W roku szkolnym 2011/ 1012 program objął wszystkie klasy I-III, w tym roku szkolnym jest realizowany w klasach II-III.