Gromada zuchowa jest jednostką należącą do Związku Harcerstwa Polskiego i podlega pod właściwy Hufiec ZHP. Na czele gromady stoi drużynowy - instruktor ZHP, powołany rozkazem komendanta hufca. Gromada prowadzona jest według metodyki zuchowej.

Praca w gromadzie oparta jest o Harcerski System Wychowawczy. Nacisk kładzie się m.in. na pracę w małych grupach, dlatego gromada dzieli się na „szóstki”. Optymalna liczba członków to 24 osoby - 4 „szóstki”. W pracy drużynowemu powinien pomagać pełnoletni i przeszkolony do funkcji przyboczny. Jeżeli pozwalają na to warunki kadrowe, lokalowe, a przede wszystkim względy bezpieczeństwa gromada może liczyć więcej członków. Zbiórki odbywają się co tydzień. Dzieci bawią się w coś lub kogoś, zdobywając nowe sprawności, uczą się właściwych postaw i zdobywają wiedzę.

Przynależność do ZHP jest dobrowolna. Bezpośrednim przełożonym drużynowego jest komendant hufca. Drużynowy pełni swoją funkcję na zasadach wolontariatu. Nie ma nigdzie wyznaczonych kryteriów przyjmowania do gromady. Pierwszeństwo mają dzieci, które kontynuują swój udział w zbiórkach. Przystępując do gromady, dziecko staje się członkiem ZHP, musi opłacać składki członkowskie (składki płacone są przez cały rok czyli 12 miesięcy, dzieci wprowadzane są do ewidencji ZHP kwartalnie i np. przy rezygnacji w kwietniu, musi opłacić składkę do czerwca) oraz prezentować postawę godną zucha. Strojem  organizacyjnym jest mundur harcerski, który każdy rodzic musi zapewnić swojemu dziecku we własnym zakresie. Zbiórki zuchowe są to zajęcia dodatkowe, dlatego duży nacisk kładzie się na współpracę z rodzicami. Rodzice są angażowani w różne formy działalności gromady (udział w zbiórkach, pełnienie funkcji opiekunów podczas wyjść, proszeni są o dowożenie dzieci na różne imprezy w mieści lub na terenie województwa, razem z dziećmi wykonują zadania międzyzbiórkowe). Współpraca ta ma układać się na zasadzie partnerstwa i poszanowania drugiej osoby (dlatego drużynowy zastrzega sobie prawo odmówienia przynależności do gromady dziecka rodzica, który nie wykazuje chęci współpracy, a tylko wysuwa żądania i obraża drużynowego).

W naszej szkole liczba chętnych znacznie przekracza ilość miejsc w gromadzie, dlatego drużynowy zastrzega sobie prawo do skreślania z listy członków, dzieci, które przeszkadzają w prowadzeniu zbiórek, opuszczają dużą liczbę zbiórek, nie wykonują zadań dodatkowych, nie opłacają regularnie składek członkowskich. ZHP jest organizacją rozkazodawczą i wszystkie decyzje w sprawie gromady należą do jej drużynowego.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ
Drużynowa
phm. Kamila Wybraniec-Jakóbik