Regulamin szkolnego konkursu dla klas IV-VI SUPER KLASA o Puchar Dyrektora Szkoły.

 1. Konkurs SUPER KLASA o Puchar Dyrektora Szkoły, to sposób na motywowanie wszystkich uczniów do pozytywnego zachowania się i aktywności na rzecz klasy i szkoły.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI. Każdy uczeń zbiera Puchary na konto swojej klasy.
 3. Koordynatorami działań „Super Klasy” są pedagog i psycholog szkolny.
 4. Każda klasa wybiera sobie przedstawiciela, którego zadaniem będzie dbanie o zapis w Zeszycie Pucharów. Każdy przyznany Puchar musi być wklejony do Zeszytu  Pucharów i opisany (za co i przez kogo został przyznany). Przedstawiciel klasy jest zobowiązany do przyniesienia zeszytu do gabinetu pedagoga w każdy poniedziałek po pierwszej lekcji oraz do odbioru zeszytu także w poniedziałek na przerwie obiadowej. Jeśli poniedziałek będzie dniem wolnym od zajęć, przedstawiciel zobowiązany jest przynieść zeszyt w pierwszy dzień roboczy.
 5. Cała klasa może zdobywać Puchary duże za: efektywną pracę na lekcji, zachowanie na lekcji zgodne z regułami, bezpieczne spędzanie przerw, w tym przerw obiadowych, ciche, kulturalne zachowanie się w jadalni, brak spóźnień w danym miesiącu, brak nieusprawiedliwionych nieobecności.
 6. Klasa może również zdobywać Puchary małe. To indywidualnie zdobyte przez uczniów Puchary np. za systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub za udział w konkursach (p. pkt.8)
 7. W podsumowaniu Pucharów będzie się przeliczać 5 Pucharów małych  na 1 Puchar duży. Uczniowie wiedzą, że zgodnie z ideą Super Klasy liczą się te działania, które podejmuje klasa.
 8. Każdy uczeń będzie mógł otrzymać Puchary za:
  • aktywność na rzecz klasy,
  • aktywność na rzecz szkoły,
  • pomoc innym na terenie i poza terenem szkoły, np. pomoc przy obiedzie, pomoc koleżeńska itp.
  • inicjatywę własną,
  • udział w konkursach, zawodach, występach, zarówno w szkole jak i poza nią. Puchary te będą przydzielane przez 1 nauczyciela (organizatora konkursu w porozumieniu /lub przez wychowawcę)
  • udział w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych (co miesiąc 1 Puchar za systematyczność). Przyznaje raz w miesiącu prowadzący zajęcia.
 9. Puchary będą również przyznawane całej klasie:
  • Po szczególnie zadowalających nauczyciela lekcjach (za bardzo dobre zachowanie i pracę na lekcji). Puchary te będą przyznawane przez wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie.
  • Punktualność (po comiesięcznym sprawdzeniu frekwencji w dziennikach przez koordynatorów - Puchar przyznaje kapituła)
  • Porządek w sali lekcyjnej w trakcie i po zajęciach, wystrój, gazetki tematyczne (niezapowiedziane wizyty w klasach - Puchary przyznaje kapituła)
  • Bezpieczne, kreatywne spędzanie przerw – Puchar przyznaje nauczyciel pełniący dyżur
  • Zbieranie surowców wtórnych (makulatura – S. Osman - Puchary przyznawane po I semestrze; nakrętki, baterie  – I. Szafraniec – Puchary przyznawane raz w miesiącu)
  • Organizację i aktywny udział w imprezach szkolnych (Puchar przyznaje organizator imprezy - dla klasy, która przygotowuje imprezę nie więcej niż jeden Puchar).
  • Organizację imprez klasowych (Puchar przyznaje wychowawca)
  • Za stroje galowe – Puchar przyznają koordynatorzy (5 Pucharów – za wszystkie stroje, za każdy indywidualny brak stroju 1 Puchar mniej) 
  • Za obuwie zmienne sprawdzane raz w miesiącu Kapituła przyznaje 5 Pucharów – wszyscy posiadają obuwie zmienne, za każde indywidualny brak obuwia zmiennego 1 Puchar mniej.
  • Dodatkowe Puchary za przestrzeganie regulaminu i porządku podczas imprez szkolnych.
 10. Puchary mogą być również przyznawane przez innych pracowników szkoły po uzgodnieniu z Kapitułą.
 11. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIANIA ZALEGŁYCH PUCHARÓW PO ICH PONIEDZIAŁKOWYM PODLICZENIU
 12. Wychowawca przyznaje Puchary  małe za:
  • Dobrowolną inicjatywę własną na rzecz zespołu klasowego (np. aktywne uczestnictwo w zbiórkach charytatywnych, podejmowanie prób pokojowego rozwiązywania konfliktów, pomoc kolegom w nauce)
  • Rzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków w klasie (w tym Samorząd klasowy)
  • Inicjatywy własne na rzecz szkoły i środowiska
  • Inicjatywy własne na rzecz klasy : materiały na gazetkę, materiały do wystroju klasy, przedmioty mogące posłużyć jako dodatkowe wyposażenie klasy np. słownik
 13. Puchary będą gromadzone na indywidualnym koncie każdej klasy i na bieżąco uzupełniane na zbiorczej tabeli umieszczonej obok gabinetu pedagoga i psychologa.
 14. Każda klasa może uwidocznić swoje osiągnięcia w zdobywaniu Pucharów na gazetce klasowej.
 15. Raz w semestrze zostanie dokonane podsumowanie liczby Pucharów w klasach.
 16. Klasy z największą liczbą Pucharów zostaną nagrodzone.
 17. Z regulaminem „ Super Klasy” zostaną zapoznani uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 18. „Super Klasa” rusza z dniem 13 października 2014 r.

KAPITUŁA SZKOLNEGO KONKURSU

 1. W skład Kapituły, która ustali końcowe wyniki wchodzą:
  • Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Jedlińska
  • Nauczyciele: mgr Dorota Sala, mgr Katarzyna Pietkiewicz, mgr Jolanta Szafarska, mgr Hanna Rędzińska
  • Koordynatorzy: mgr Agnieszka Niwińska, mgr Anna Żyła
  • Przedstawiciel Rady Rodziców
  • Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Po zakończeniu obrad końcowych i sporządzeniu protokołu koordynatorzy przekażą wyniki Pani Dyrektor, która ogłosi oficjalny werdykt uczestnikom Super Klasy. Werdykt Kapituły w zakresie oceny klas oraz rozdziału nagród jest ostateczny.

Załącznik do Regulamin szkolnego konkursu dla klas IV-VI SUPER KLASA o Puchar Dyrektora Szkoły

Lp. Dziedzina rywalizacji Przyznane Puchary
1. Po szczególnie zadowalających nauczyciela lekcjach Puchar duży – nauczyciel uczący w klasie
2. Punktualność (brak spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności) Puchar duży – raz w miesiącu - Kapituła
3. Porządek w  sali lekcyjnej w trakcie i po zajęciach, wystrój, gazetki tematyczne Puchar duży – raz w miesiącu - Kapituła
4. Bezpieczne, kreatywne spędzanie przerw Puchar duży – nauczyciel dyżurujący
5. Zbieranie surowców wtórnych Makulatura –p. S. Osman – Puchar duży przyznawany po I semestrze; Nakrętki, baterie  – p. I. Szafraniec – Puchar duży przyznawany raz w miesiącu
6. Organizacja i aktywny udział w imprezach szkolnych Puchar duży -  przyznaje organizator imprezy
7. Organizacja imprez klasowych  Puchar duży – wychowawca
8. Za stroje galowe Puchary duże - przyznają koordynatorzy - 5 Pucharów – za wszystkie stroje, za każdy indywidualny brak stroju 1 Puchar mniej
9. Za obuwie zmienne sprawdzane raz w miesiącu Kapituła przyznaje 5 Pucharów – wszyscy posiadają obuwie zmienne, za każdy indywidualny brak obuwia zmiennego 1 Puchar mniej
10. Za przestrzeganie regulaminu i porządku podczas imprez szkolnych. Puchar duży – przyznaje Kapituła
11. Dobrowolna inicjatywa własna na rzecz zespołu klasowego Puchar mały  - wychowawca/nauczyciel
12. Rzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków w klasie Puchar mały  - wychowawca/nauczyciel
13. Inicjatywy własne na rzecz klasy lub szkoły Puchar mały  - wychowawca/nauczyciel
14. Udział w konkursach, zawodach, występach, zarówno w szkole jak i poza nią Puchar mały - przyznaje organizator konkursu w porozumieniu /lub przez wychowawcę
15. Udział w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych Puchar mały - co miesiąc jeden za systematyczność -  przyznaje prowadzący zajęcia
16. Działalność charytatywna Puchar mały  - wychowawca/nauczyciel