REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUS

„Sharing Myths And Local Legends of Europe” - SMALL  Europe - „Dzielenie się mitami i lokalnymi legendami Europy”.

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla projektu Comenius „Sharing Myths And Local Legends of Europe” - SMALL  Europe – „Dzielenie się mitami i lokalnymi legendami Europy”.
 3. Konkurs trwa od 28.10.2013 r. do 4.11.2013 r.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu.
 5. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
 6. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 7. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 8. 8Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 10. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu logo. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z projektem Comenius „Sharing Myths And Local Legends of Europe” - SMALL  Europe – „Dzielenie się mitami i lokalnymi legendami Europy”,
  • musi zawierać 8 flag lub kolory 8 flag państw, z których są szkoły partnerskie projektu (Cypr, Francja, Hiszpania, Norwegia, Grecja, Rumunia, Polska i  Wielka Brytania),
  • ma wzbudzać pozytywne emocje.
 11. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 12. Prace należy składać do dnia 4.11.2013 r. do godz.12.00 do p. Anny Żyły i p. Agnieszki Niwińskiej.
 13. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 14. Organizator nie zwraca prac.
 15. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, w składzie:
  • p. Anna Żyła
  • p. Agnieszka Niwińska
  • p. Agnieszka Karalus
  • przedstawiciel Samorządu uczniowskiego klas IV - VI
  • sześciu przedstawicieli uczniów klas I-VI losowo wybranych (nie biorących udziału w konkursie)
 16. Planowana data ogłoszenia wyników 5.11.2013 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 17. Zwycięski projekt zostanie przesłany w formie elektronicznej (scan) do pani Marion Neff  - koordynatorki projektu z Francji.