Wstęp

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość savoir - vivre i kultury języka  jest  podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych  i pozalekcyjnych, należy  uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania  w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając  od reguł  dotyczących organizacji świąt  i apeli.

Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm  zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji  i harmonogramu pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły  i formy celebracji sztandaru.

Zadaniem ceremoniału jest również pomoc  w organizacji ślubowań,przyrzeczeń i  apeli.

Symbole szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły posiada:

  1. Patrona – Karol Wojtyła,
  2. Sztandar,
  3. Hymn Szkoły,
  4. Ceremoniał szkolny.