Sztandar Szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. 

 1. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie. Natomiast  insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie Dyrektora szkoły.   
 2. W skład pocztu sztandarowego  wchodzą  uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.Skład pocztu sztandarowego:- chorąży: jeden uczeń-  asysta: dwie  uczennice. Kndydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do Dyrektora szkoły. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru. 
 3. Insygnia pocztu sztandarowego to:- biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię - białe rękawiczki Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych  powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice. 
 4. Sztandar uczestniczy w uroczystościach, które odbywają się w szkole.   Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.   
 5. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 
  - „zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,
  - „prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,  
  - „salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma  sztandar przed sobą pod kątem około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń.
  - „na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem około 45 stopni,       
  - "spocznij” – postawa  pocztu sztandarowego. 
 6. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży i jego zastępca  z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. Jako pierwszy zabiera głos ósmoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

  "W imieniu młodzieży klas ósmych opuszczających mury tej szkoły przekazujemy na wasze ręce sztandar szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły. Jest on symbolem wiary, honoru, miłości do Ojczyzny, a także wytężonej nauki i pracy. Odnoście się do niego z czcią i szacunkiem. Mamy nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską." 

   Na co siódmoklasista – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

  "My uczniowie klas siódmych przyjmujemy sztandar i  zobowiązujemy się, że będziemy rzetelnie strzec zawartych w nim ideałów i symboli tak, aby nie splamić dobrego imienia naszej szkoły. Uczciwą pracą służyć prawdzie, pięknu i dobru. Przyrzekamy strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły."   

  Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje sztandar.