Program prozdrowotno-ekologiczny ,,Moda na zdrowie w naszym środowisku” jest realizowany na zajęciach koła ekologicznego w klasach IV-V szkoły podstawowej. Głównym jego celem jest wspieranie naturalnej aktywności dziecka, w kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu i odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

Podstawowym warunkiem osiągnięcia celu jest uświadomienie uczniom potrzeby dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także wytworzenie u innych prawidłowych postaw wobec siebie i otaczającego środowiska. Uczeń jest stroną aktywną, samodzielnie poszukującą wiedzy. Rolą nauczyciela jest stworzenie warunków, które sprzyjają samodzielnemu eksperymentowaniu, prowadzeniu obserwacji i badań. Stosowanie różnych metod, zwłaszcza aktywizujących pozwala na wyzwoleniu u ucznia aktywności umysłowej, fizycznej i psychicznej w poczuciu własnej wartości.

Program proponuje następujące procedury osiągania celów:

 • wycieczki szkolne
 • zajęcia warsztatowe w klasie i w terenie
 • gromadzenie informacji z prasy, TV, radia, książek, Internetu
 • projekcje filmów ilustrujących dojrzewanie dziewcząt i chłopców, higiena jamy ustnej, anoreksja i bulimia oraz zasady zdrowego odżywiania się
 • przeprowadzanie badań, doświadczeń i eksperymentów
 • obserwacje
 • gry dydaktyczne
 • wywiady, ankiety, sondaże
 • praca z kartami pracy
 • tworzenie albumów, plakatów, prac plastycznych
 • organizowanie konkursów wiedzy ekologicznej, konkursów plastycznych
 • pogadanki
 • organizowanie wystawek
 • organizowanie zbiórek makulatury, baterii
 • przygotowanie przedstawienia
 • stosowanie metod interaktywnych (burza mózgów, happeningi, psychodramy)

Program zakłada osiąganie przez ucznia umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy, rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów oraz stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć edukacyjnych. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu i środowisku, rozwijanie ich postaw, umiejętności i nawyków, możemy ułatwić im zdrowy styl życia, a tym samym wpłynąć na poprawę zdrowia społeczeństwa i właściwe zachowanie w stosunku do środowiska. Efektem innowacji powinno być ukształtowanie takiego człowieka, który wobec przyrody i swojego zdrowia ,,nie będzie bezmyślny, samolubny i konsumpcyjny."

W bieżącym roku szkolnym program jest realizowany w klasie 4b i 5a, w zajęciach bierze udział 15 uczniów.