Regulamin "Szczęśliwego numerka" opracowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły  w Sosnowcu

  1. Losowanie  szczęśliwego numerka będzie się odbywało codziennie o godz. 7.45. Przedstawiciel społeczności uczniowskiej wylosuje jeden spośród  25 numerków.
  2. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
  3. Wylosowany – szczęśliwy numerek będzie podany do ogólnej informacji dla uczniów i nauczycieli na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
  4. „Posiadacz ” szczęśliwego numerka w danym dniu będzie zwolniony od odpowiedzi ustnej ze wszystkich przedmiotów. Nie dotyczy to jednak zapowiedzianych sprawdzianów lub niezapowiedzianych kartkówek, lekcji powtórzeniowych oraz zadań domowych. Punkt 4 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
  5. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich lekcji w danym dniu.
  6. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
  7. Akcja dotyczy wszystkich uczniów klas IV-VI.
  8. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów „szczęśliwego numerka”.
  9. W przypadku wyraźnego nieprzestrzegania regulaminu „szczęśliwego numerka” przez uczniów losowanie ulega zawieszeniu do odwołania.
  10. W ciągu miesiąca „szczęśliwy numerek” może być wylosowany tylko jeden raz.